ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ»

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ
ΚΑΖΙΝΟ»

* Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

Άρθρο 1 – Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ », η οποία εδρεύει στο
Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 49, Τ.Κ 1512, διοργανώνει διαγωνισμό για λογαριασμό του
Regency Casino Mont Parnes με την ονομασία «Μια βόλτα στο καζίνο» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Την
οργάνωση του διαγωνισμού έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, η εταιρεία «ΟRANGE
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό
Μαυρομιχάλη 37, ΤΚ.54249 (εφεξής «Συνεργάτης»). Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα
κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Άρθρο 2 – Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»).
2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης ενεργό
προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του
Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον
Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
2.3 . Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται στους
υπαλλήλους της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ » καθώς και της «ΟRANGE ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ». Επίσης απαγορεύεται στους συγγενείς των εκπροσώπων της
ΕΚΠ ή των συμβολαιογράφων που ενίοτε συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης εξ αίματος ή
αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού.

Άρθρο 3 – Διάρκεια Διαγωνισμού
3.1 H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 22/12/22 εως και 16/1/23, εφεξής η «Διάρκεια της
Δράσης»).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να
μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, το ποσό παροχής από κάθε
ενέργεια καθώς και ο αριθμός των συμμετοχών με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.
Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος από τον Διαγωνισμό θα γνωστοποιείται στο κοινό πριν από τη νέα
ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής όρων του Διαγωνισμού. Η γνωστοποίηση θα γίνεται δύο (2)
ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του ιστότοπου
https://montparnesmagicstories.gr/

Άρθρο 4 – Τρόπος Συμμετοχής
4.1.Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να δημοσιεύσουν στο προσωπικό τους προφίλ
στο Instagram φωτογραφία τους από τους εξωτερικούς χώρους του Regency Casino Mont Parnes
τραβηγμένη μέσα στη χρονική διάρκεια που έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη δράση.
4.2.Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προκειμένου να λάβει μέρος στην ενέργεια, θα πρέπει να έχει
«δημόσιο» προφίλ και να χρησιμοποιήσει το hashtag “#montparnesmagicstories” στη λεζάντα της
δημοσίευση, να κάνει tag τη σελίδα Instagram regencycasinomontparnes και να κάνει follow στη σελίδα
https://www.instagram.com/regencycasinomontparnes/.
4.3. Κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να κάνει έως και τρεις δημοσιεύσεις (μια σε κάθε «Instagram
Activation Spot».
4.4.1 Η δημοσίευση (Post) με την χρήση του «Hashtag» συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη
συμμετοχή του Χρήστη στον Διάγωνισμο χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και
ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί
να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στη Δράση, διαγράφοντας την δημοσίευση στην οποία
έχει προβεί.
4.4.2 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17/1/23 μετά τη λήξη του διαγωνισμού,
με online πρόγραμμα. Η διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία της «Orange ΑΕ» στην Αθήνα (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 90, ΤΚ.
11528). Η διαφάνεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θα διασφαλιστεί με βίντεο το
οποίο θα καταγράφει την τυχαία επιλογή του νικητή.

Άρθρο 5 – Δώρα Τυχερών

5.1 Θα κληρωθούν 1 super τυχερός που κερδίζει 3ΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ για 2 άτομα (διαμονή με 2
διανυκτερεύσεις & αεροπορικά εισιτήρια) για τη ΡΩΜΗ και 10 επιπλέον τυχεροί οι οποίοι θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν την Full House Experience του καζίνο κερδίζoντας δωρεάν γεύμα στο 1055
restaurant.
Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο
Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα
με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) πληροί
τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την
κρίση – της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το
συμμετέχοντα στα συστήματα – της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης
παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί
στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του
Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Μετά την
κλήρωση των νικητών, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των
επιλαχόντων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δώρο, σε περίπτωση μη έγκυρης
συμμετοχής των αρχικών νικητών, ή σε περίπτωση που οι αρχικοί νικητές αρνηθούν
ή δεν προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.
5.2 Εφόσον ανακοινωθούν o ένας (1) μεγάλος νικητής και οι δέκα (10) νικητές του Full House
Experience στο profile του RCMP https://www.instagram.com/regencycasinomontparnes/, θα
πρέπει να στείλουν με μήνυμα inbox στην Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία
(όνομα και επώνυμο του αλλά και τηλέφωνο επικοινωνίας). Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός 7 ημερών,
πραγματοποιείται καινούργια κλήρωση ώστε να προστεθούν νέοι τυχεροί.

Άρθρο 6 – Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
6.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση,
δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον
τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.
6.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των
Συμμετεχόντων στη Δράση, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν
περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 7 – Λοιποί Όροι

7.1 Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε για λόγους
ανώτερης βίας, δημοσίου συμφέροντος ή για οποιονδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η περίπτωση παρεμπόδισης του Διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή
η περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων στην εμφάνιση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την
προώθηση του Διαγωνισμού. Η διακοπή ή ακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε
στάδιο του Διαγωνισμού και θα έχει άμεση ισχύ από τη γνωστοποίησή της μέσω του
https://montparnesmagicstories.gr/

7.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια του
Διαγωνισμού.

7.3 Ρητά προβλέπεται ότι ο Διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι
πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στις αναρτήσεις του Διαγωνισμού στα social media
https://www.instagram.com/regencycasinomontparnes/, τα οποία αντίκεινται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη
ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

7.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με
αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στη δράση, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε
περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή ή εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν
προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας.

7.5.1 Η συμμετοχή στην παρούσα δράση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο
Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου.
Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα

πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της
υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την
ευθύνη της Διοργανώτριας, της επεξεργασίας και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Η
Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες για τους συμμετέχοντες
στον Διαγωνισμό, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά,
αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργία του διαδικτύου ή της
συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπερφόρτωση του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη
αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος
απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα
καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
7.5.2 Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με
την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Instagram, η
οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του
Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των
οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια
συστατικά.
7.6 Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στην ιστοσελίδα
https://montparnesmagicstories.gr/. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη
ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από
κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

7.7 Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν κοινοποιηθεί στη διαδικασία του Διαγωνισμού,
καταχωρούνται στο σύστημα της Διοργανώτριας.

7.8 Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα
σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το
ελληνικό Δίκαιο.
7.9 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στο 21 0242
1234 για το Regency Casino Mont Parnes ή με τον Συνεργάτη στο 2111 060 320.